Zadzwoń, napisz do nas

szybki kontakt

Darmowa dostawa za 0 zł

przesyłki za 0 zł

Warto przeczytać

warto przeczytac

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 
Regulamin

§1 Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

1. COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

2. DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

3. KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

4. KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

5. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

6. KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami

7. KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawców

8. LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie

9. PRAWO POCZTOWE - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

10. PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11. PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

12. PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

13. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

14. REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedającego z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawce oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawce

15. REJESTRACJA – proces zakładania konta w Sklepie

16. REKLAMACJA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcami albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

17. REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawce

18. SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.mastermot.com w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

19. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza, wpisanego do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorcy Grzegorza Master, prowadzącego działalność gospodarczą jednoosobową pod nazwą Master Mot Grzegorz Master, z siedzibą w 32-091 Michałowice, ul. Krakowska 290, posiadającej NIP 6782590325, REGON 357136970, adres korespondencyjny: Master Mot, 32-091 Michałowice, ul. Krakowska 290, adres poczty elektronicznej: sklep@mastermot.com tel. kom. 500 015 244, tel. 12 411 93 10

20. TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

21. USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawce w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

22. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawce

23. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

24. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.mastermot.com


§2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu www.mastermot.com jest handel detaliczny produktami z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

3. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie www.mastermot.com jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca/Usługodawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta w Sklepie. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §8 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.mastermot.com podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

6. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

7. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

8. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§3. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie

1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2. Świadczona przez Usługodawce usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na utrzymywaniu konta w Sklepie.

3. W celu utworzenia konta w Sklepie, należy dokonać rejestracji.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie internetowym www.mastermot.com zawierana jest w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link o którym mowa w ustępie poprzednim. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Usługobiorca może w każdym czasie odstąpić od umowy o prowadzenie konta w Sklepie, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie tej umowy.


§4. Procedura składania i realizacji zamówień towarów

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.mastermot.com 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia w Sklepie składać można poprzez stronę internetową.

3. Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawce oraz podsumowanie warunków zakupu.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie zaakceptowania przez Sprzedającego złożonego zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja gdy Kupujący wybiera formę płatności w jednym z punktów Sprzedającego. W tej sytuacji do zawarcia umowy sprzedażowej dochodzi w miejscu zakupienia towaru.

5. Dane osobowe o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, których podanie przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu złożenia zamówienia, są następujące: Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, Ulica i nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj.

6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

7. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a. za pobraniem przy odbiorze towaru od kuriera,

b. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank:

mBank, 13 1140 2004 0000 3202 5240 5671

PEKAO S.A., 93 1240 4588 1111 0000 5492 0437

c. przedpłata przelewem bankowym za pośrednictwem PayU. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

d. przedpłata za pośrednictwem karty płatniczej

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

e. gotówką przy odbiorze osobistym w jednym z punktów prowadzonych przez Sprzedawce

8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy

9. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.

10. Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nigdy nie przekracza 2 dni roboczych, a w większości przypadków wynosi 1 dzień roboczy (jeśli czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy ma przekroczyć 2 dni robocze, Użytkownik składający zamówienie jest o tym niezwłocznie informowany). Czas dostawy wynosi natomiast nie więcej niż 2 dni robocze.


§5. Dostawa towaru

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo zajmujących się usługami pocztowymi bądź transportem drogowym towarów): takich jak firma kurierska DPD.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz ustawą Prawo pocztowe) do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, winien jego kopie w wersji elektronicznej przesłać Sprzedawcy na adres poczty elektornicznej sklep@mastermot.com.

3. Cena podana przy prezentacji towaru na stronie internetowej www.mastermot.com nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy towaru, każdorazowo podawany jest na stronie www.mastermot.com podczas składania zamówienia przez Użytkownika, przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku składania zamówienia drogą mailową koszt dostawy podawany jest w korespondencji mailowej.

4. W przypadku dostawy towaru zagranicę, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, przed zawarciem umowy sprzedaży, w drodze negocjacji pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, prowadzonych telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.


§6. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@mastermot.com) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres korespondencyjny Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach Konsumenta.

3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres korespondencyjny.

4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwracaja mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, a które zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. zawartej w drodze aukcji publicznej;


8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o załączenie do odsyłanego towaru oświadczenia o odstąpieniu oraz dowodu zakupu (np. paragonu).


§7. Reklamacje towarów zakupionych w ramach rękojmi 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

1. Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, na numer Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu, w tradycyjnej formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu).

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres korespondencyjny Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu.

5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o załączenie do reklamowanego towaru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu oraz dowodu zakupu (np. paragonu), zaznacza jednak, że nie jest to konieczne, ale może przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.

7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Reklamacje towarów zakupionych w ramach gwarancji

1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta musie nastąpić w tradycyjnej formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu.

2. Konsument i Przedsiębiorca może składać reklamacje z tytułu gwarancji przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu zakupu, chyba, że w opisie towaru na stronie sklepu internetowego mastermot.com podano inny okres gwarancji.

3. Reklamacji z tytułu gwarancji nie można składać gdy towar nie został objęty przez Sprzedającego gwarancją, co zostało podane w opisie towaru na stronie sklepu internetowego mastermot.com

4. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta towaru wraz z pełną dokumentacją określoną w  §8 ustęp 7 Regulaminu.

6. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres korespondencyjny Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu.

7. Do reklamowanego towaru Klient ma dołączyć formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu oraz kserokopie dowodu zakupu (np. paragon, fakturę VAT).


§9. Polityka prywatności i cookies od 25.05.2018r

1. Administratorami danych osobowych Klientów (Kupujących oraz Usługobiorców) sklepu internetowego www.mastermot.com jest Master Mot z siedzibą w Michałowicach, ul. Krakowska 290, 32-091 Michałowice, NIP 9782590325, REGON 357136970, tel. 500 015 244, e-mail: sklep@mastermot.com
2. W celu realizacji umowy sprzedaży zarówno Klienci zarejestrowani, jak i nie zarejestrowani wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W przypadku danych Klientów niezarejestrowanych wyrażona zgoda obejmuje przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia w tym powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (np. firmie kurierskiej), natomiast w przypadku Klientów zarejestrowanych dodatkowo zgodę na prowadzenie Konta Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie podanie danych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić świadczenie usług przez Master Mot.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu przechowywane są przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej;

4. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.

5. Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie e-mail newsletter. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Master Mot, w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących od Master Mot z siedzibą w Michałowicach. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie. Wypisanie się z e-mail może nastąpić po przez napisanie do nas wiadomości mailowej na sklep@mastermot.com.

6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratorów wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.

7. Klienci Sklepu mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Kupujący w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Każdą z tych czynności klient może dokonać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na sklep@mastermot.com

8. Jeżeli Użytkownik strony internetowej www.mastermot.com wyraża na to zgodę, Administratorzy posługują się plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.mastermot.com do potrzeb Użytkownika.

9. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej www.mastermot.com oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).


§10. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155), Sprzedawcy przyjmują zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Sprzęt należy wysyłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 października 2019r.

Regulamin obowiązujący od 24 maja 2018 do 23 października 2019

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl